Kwaliteit

Kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid zijn instrumenten die helpen om zicht en houvast te krijgen op de ontwikkeling van de school.

Doen we de goede dingen?
Allerlei ontwikkelingen vragen een antwoord van de school, de wereld van nu is nu eenmaal anders dan de wereld van gisteren, de leerling van nu is ook een andere dan de leerling van gisteren en dat vraagt om een andere voorbereiding op de wereld van nu en morgen. Veranderen doen we samen. In afstemming met elkaar geven personeel, leerlingen en ouders vorm aan de verandering. Vaak in de vorm van initiatieven -bijvoorbeeld projecten en pilots- die we gaandeweg aanpassen en definitiever vormgeven vanuit onze visie. En ook behouden doen we samen. Een belangrijk wezenskenmerk van het gymnasium is juist zijn rol als conservator van tijdloze en algemene waarden.

Doen we de dingen goed?
Om daar zicht op te krijgen, maken we gebruik van landelijke instrumenten die de prestaties van scholen met elkaar vergelijken en die meten of we van te voren bepaalde standaarden halen. (Inspectie van het Onderwijs,  School op de Kaart, Elsevier en de Volkskrant). Het Stedelijk Gymnasium Arnhem valt onder het bestuur van Quadraam. Quadraam meet de tevredenheid van de leerlingen en medewerkers met hun school. Iedere twee jaar meet Quadraam de tevredenheid van de ouders. In het voorjaar van 2019 is de tevredenheid van de ouders en leerlingen gemeten.We zijn trots op het resultaat, ouders waarderen de school met een 7,8 en de leerlingen geven een 7,6.

Voor de categoriale gymnasia is er een gerichter instrument; in het jaarlijkse onderzoek van de 38 zelfstandige gymnasia worden deze scholen met elkaar vergeleken. Het Stedelijk Gymnasium Arnhem heeft als doel dat we steeds op alle gebieden minstens even goed moeten presteren als het gemiddelde van de 38.

De leerlingen spelen op allerlei niveaus een rol in de kwaliteitszorg; in de resonansgroepen per leerjaar en het leerlingenpanel. Docenten vragen hun leerlingen minstens eenmaal per jaar een ‘LED’ in te vullen. De LED – leerlingen evalueren docenten – bevat vragen over de gang van zaken in de les en in de klas. Uiteraard zijn de leerlingen vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad.

Nog specifieker werken we met eigen instrumenten en normen. De basis daarvoor is het Schoolplan Stedelijk Gymnasium Arnhem, waarin doelen op algemeen niveau zijn beschreven, maar ook op het niveau van secties gekoppeld aan specifieke aspecten van het onderwijs zoals de zorg.
Ouders en leerlingen hebben hun eigen instrumenten. Voor de ouders zijn dat de ouderkoffies. Leerlingen spelen op meerdere niveaus een rol in de kwaliteitszorg: in de klankborden per leerjaar en in het leerlingenpanel. Uiteraard zijn ouders en leerlingen vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad.

Scholen op de kaart

Op de website scholenopdekaart.nl vind je veel informatie over middelbare scholen. Of je nou op het punt staat om een goede en geschikte school te kiezen, of als je benieuwd bent hoe het staat met de kwaliteit van de scholen in je omgeving, voor verschillende doelgroepen biedt deze site interessante informatie over onderwijs en resultaten.

Directe link naar het Stedelijk Gymnasium Arnhem op deze website.

Medezeggenschapsraad

De voornaamste taak van de medezeggenschapsraad is het kritisch volgen van het schoolbeleid en het geven van advies/instemming bij voorgenomen besluiten van de schoolleiding. De medezeggenschapsraad is een goed instrument gebleken om de betrokkenheid van personeel, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen bij de school te vergroten. De samenstelling van deze raad in 2019-2020 is als volgt: zes personeelsleden, drie ouder(s)/verzorger(s) en drie leerlingen.
De voorzitter van de MR is telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer van de school 026-3209840.
De medezeggenschapsraad is bereikbaar via administratie@gymnasiumarnhem.nl.
De oudergeleding van de medezeggenschapsraad is bereikbaar via mroudergeleding@gymnasiumarnhem.nl.