Missie & visie

Missie

We zien het als onze opdracht de talenten van leerlingen te ontwikkelen. Intellectueel en cognitief, moreel en sociaal. We werken aan een kritische houding, onder andere door een veelzijdig programma te bieden waarmee leerlingen veel en diepgaand leren.

Oog voor de verscheidenheid van de leerling en de erkenning van de diversiteit binnen de school zijn voorwaarden en context waarbinnen het onderwijs vorm krijgt. De school is een veilige plek waar alle leerlingen zichzelf kunnen zijn en anderen accepteren zoals ze zijn.

De school vormt een professionele en lerende organisatie. Reflectie, leren van en met elkaar en resultaatgericht focussen op onderwijs en rendement zijn cruciaal om gymnasiale kwaliteit te garanderen.

Visie

In de visie van het Stedelijk Gymnasium Arnhem spelen de volgende elementen een rol:

  • We willen leerlingen blijvend uitdagen het beste uit zichzelf te halen op cognitief, moreel en sociaal vlak, zodat zij ze oog hebben voor verscheidenheid en diversiteit in de maatschappij.
  • We willen leerlingen de verworvenheden en lessen uit het verleden bijbrengen. Elementen uit de klassieke oudheid,  joods-christelijke traditie en humanisme vormen de grondbeginselen van onze huidige maatschappij. Met oog voor de maatschappij van weleer kan de pluriforme maatschappij van de toekomst beter vorm krijgen.
  • We willen onze leerlingen motiveren door met hen een duidelijk toekomstperspectief te ontwikkelen.
  • Het Stedelijk Gymnasium Arnhem biedt begeleiding en zorg voor alle leerlingen om hen te helpen op een goede manier de school te doorlopen.
  • We willen leerlingen voorbereiden op de samenleving die zich kenmerkt door informatieverwerking. ICT en onderwijs zijn daardoor onlosmakelijk met elkaar verbonden.
  • Door goed personeelsbeleid voelen medewerkers zich uitgedaagd optimaal bij te dragen aan de doelstellingen van de school. Samenwerking en resultaatgerichtheid zijn hierbij belangrijk.
  • Ieder talent telt; dat geldt voor leerling, medewerker en leidinggevende.

Als school voor voortgezet onderwijs zijn we een cruciale schakel in de keten van Primair Onderwijs tot Hoger Onderwijs en het uiteindelijk maatschappelijk functioneren van onze leerlingen. Wij doen er alles aan om een sterke schakel te zijn en daartoe ook functionele contacten met PO en HO onderhouden. Daarnaast leggen we contacten met bedrijven, instellingen en organisaties om de maatschappelijke betrokkenheid en het maatschappelijk functioneren te bevorderen.