Onderwijs

De missie van het SGA is verwoord in het schoolplan 2016-2020 van het Stedelijk Gymnasium Arnhem. Het plan is geschreven in een periode waarin het onderwijs in Nederland aan het begin staat van een transitie naar een andere vorm, met als doel jongeren nóg beter voor te bereiden op een toekomst in een samenleving waarvan we nu nog niet weten hoe die er uit ziet. In dat licht zijn ambities voor de komende jaren geformuleerd, rekening houdend met de bestaande situatie die stevig is verankerd in een lange traditie van goed onderwijs. Het schoolplan geeft daarmee richting aan de ontwikkeling van het onderwijs op het Stedelijk Gymnasium Arnhem in de komende jaren.
"Het SGA daagt jonge mensen uit tot leren. Tot ontwikkeling van sociale vaardigheden en een toenemend zelfverantwoordelijke studiehouding. Tot verwerving van inzicht in culturele en maatschappelijke waarden, waarbij taal en cultuur van Grieken en Romeinen een fundamentele inspiratiebron vormen. Zo bieden wij een bezinning op onze geschiedenis, die jonge mensen helpt een plaats te vinden in de samenleving van nu en morgen.

Uitdagend

Slimme leerlingen vragen om uitdaging. Onderwijs dat appelleert aan academische vaardigheden. Onderwijs dat recht doet aan verschillen. Voor leerlingen die meer aankunnen dan gemiddeld willen we speciale mogelijkheden bieden. We noemen dat “verbreding”. Er zijn intensieve taalprogramma’s Spaans, Engels, Frans of Duits. Leerlingen kunnen opteren voor het landelijke  Honours Programma Gymnasia waar onze school in participeert. Leerlingen mogen ook met eigen voorstellen komen om hun kennis daadwerkelijk te verdiepen. Verder is ons aanbod uitdagend vanwege tal van activiteiten op het gebied cultuur en maatschappij.

Onderbouw

In de onderbouw volgen de leerlingen van de onderbouw een individueel keuzeprogramma, Schola. Versterkt taalonderwijs voor de vakken Frans, Duits en Engels bieden we vanaf leerjaar drie.

Schola
Binnen schola stellen leerlingen van de onderbouw op dinsdagochtend voor drie lesuren hun eigen programma samen. Ze kunnen kiezen uit een rijk aanbod, om hun talenten te ontdekken of te ontwikkelen. Er zijn twee categorieën: verdieping en verbreding.

Mediawijsheid
Sociale media zijn niet weg te denken uit onze maatschappij en het leven van jongeren. Dat geldt ook voor het onderwijs. We besteden in het curriculum van de onderbouw aandacht aan het gebruik en de mogelijkheden van ICT en sociale media.

Open atelier
Leerlingen van het eerste en tweede leerjaar volgen gedurende ongeveer 18 weken een programma met verschillende workshops, waaronder drama, robotica en verschillende aspecten van beeldende vorming.

Goehte, Delf en Cambridge
Leerlingen in klas 3 die voor Duits, Frans en Engels extra uitdaging kunnen gebruiken, kunnen binnen Schola kiesen voor Goehte Duits, Delf Frans en/of Cambridge Engels.

Bovenbouw

Het bovenbouwprogramma bestaat uit drie onderdelen: het gemeenschappelijke deel (verplichte vakken die iedereen volgt), het profieldeel (vakken die gericht zijn op de vervolgopleiding) en het vrije deel (met ruimte voor persoonlijke keuzes). Zoals op alle gymnasia hoort een klassieke taal bij het gemeenschappelijke deel.
In leerjaar vier en vijf kunnen de leerlingen kiezen voor een voorbereiding op examens Goethe, Delf, Cambridge en Dele (Spaans).

Zelfstandig leren
Leren leren is een belangrijk doel in de bovenbouw, waarbij leerlingen zelf de regie hebben over hun eigen leerproces.

Maatschappelijke stage
Maatschappelijke stage is niet meer verplicht, maar de school vindt dit een mooie manier om leerlingen in leerjaar vier te laten deelnemen aan de samenleving buiten de school.

Extra vakken
In het vrije deel hebben leerlingen één of twee keuzevakken. Een enkele leerling kiest zelfs een derde vak. 

 

Zie ook: