Resonansgroep

De leerlingen zijn vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad maar ook in de resonansgroepen en in het leerlingenpanel.

Iedere jaarlaag formeert een resonansgroep waarin uit iedere klas twee leerlingen zitting nemen. De resonansgroep komt maximaal acht maal per jaar - vastgelegd in het jaarprogramma - bij elkaar en bespreekt met de conrectoren de praktijk van alledag in het betreffende jaar. Resonansgroepen geven feedback op de kwaliteit van de uitvoering van onderwijs en begeleiding.

Iedere resonansgroep wijst twee leerlingen aan die plaatsnemen in het leerlingenpanel. Daarmee ontstaat een panel van twaalf leerlingen uit alle zes de leerjaren. Het leerlingenpanel vergadert minstens viermaal per jaar. De agenda wordt opgesteld door de leerlingen en de rector samen. De vergadering wordt bijeengeroepen door de rector.