Begeleiding

Mentor

Elke klas heeft een mentor. Deze draagt de zorg voor het optimaal functioneren van de individuele leerling en de klas als geheel. De mentor begeleidt de leerlingen in hun proces naar meer zelfverantwoordelijk werken en leren. Daarnaast zal in de gesprekken met de mentor aandacht worden besteed aan oriëntatie op studie en beroep.

Counselor

Leerlingen die met problemen zitten waarmee zij niet naar hun mentor willen of kunnen, hebben de mogelijk­heid naar de counselor te gaan. Met de counselor kunnen de leerlingen hun problemen (op het persoonlijke vlak, zoals motivatie, sociaal-emotionele of relationele problemen) bespreken en samen naar een oplossing zoeken. Mochten zij er niet uitkomen, dan kunnen de counselors aanraden advies in te winnen bij het zorgad­viesteam. Het raadplegen van het zorgadviesteam, waar de counselors zelf aan deelnemen, gebeurt alleen na instemming van de leerling en zijn/haar ouders. In dit schooljaar zijn de counselors: mevrouw Gillhaus, mevrouw Bakker en de heer Preijers.

Decanaat

De decaan is vraagbaak voor alles wat te maken heeft met profielkeuze, pakketkeuze, vervolgstudies en toekomstplannen.
Zie verder de pagina Decanaat.

Faalangstreductietraining en examenvreestraining

Door faalangst of examenvrees wordt een leerling beperkt in het presteren. Angst kan voor blokkades zorgen waardoor een leerling zich onprettig voelt (fysiek en emotioneel) en beneden zijn of haar kunnen presteert. Leerlingen die (in hoge mate) last hebben van faalangst of van examenvrees kunnen dit kenbaar maken bij hun mentor. De mentor overlegt met de specialisten binnen school. Vervolgens zal er bekeken worden of en hoe we de leerling hierin zo goed mogelijk kunnen begeleiden. Soms zal het nodig zijn een leerling door te verwijzen naar een andere instantie. Voor vragen kunt u behalve bij de mentor ook bij mevr. M. Bakker terecht. Zij is counselor en deskundig op het gebied van faalangst/ examenvrees.

Jeugdarts en jeugdverpleegkundige

Via de GGD Arnhem zijn mevrouw I. Boerboom (jeugdarts) en een jeugd­verpleegkundige aan het Stedelijk Gymnasium Arnhem verbonden.
De jeugdverpleegkundige onderzoekt de leerlingen uit de tweede klassen. Hiervoor zullen alle tweedeklassers een uitnodiging krijgen. Ter voorberei­ding op het onderzoek beantwoorden de leerlingen een vragenlijst over hun psychosociaal en lichamelijk functio­neren. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: eetgewoon­ten, slaapgedrag, beweging, thuissitu­atie en risicogedrag. De verpleegkun­dige bespreekt de vragenlijst met de leerling tijdens het onderzoek.
Uiteraard krijgen leerlingen alle ruimte om zelf vragen te stellen.

Het lichamelijk onderzoek bestaat uit een beoordeling van de houding en de rug en het meten van lengte, gewicht en zo nodig ogen en oren. De jeugdverpleegkundige kan, in overleg met ouders leerlingen doorverwijzen naar de jeugdarts, huisarts of derden. Een aantal keren per jaar houdt de schoolarts spreekuur op school, dit is op afspraak. Een afspraak kan via de school worden gemaakt. Leerlingen, ouders en mentoren (mentoren uiteraard altijd in overleg met ouders) kunnen ook op eigen initiatief een onderzoek aanvragen. Hiervoor kunnen zij het volgende nummer bellen: 088 - 355 6000. Of een e-mail sturen naar het volgende adres: ggd@vggm.nl. Op de website van de GGD www.vggm.nl kunt u meer informatie vinden.

Gegevens uit gesprekken en onderzoek vallen onder beroepsgeheim en worden alleen doorgespeeld met toestemming. Indien ouders bezwaar hebben tegen deelname van hun kind, dan moeten ze dit schriftelijk aangeven bij de jaarlaagcoördinator van het tweede leerjaar.