Begeleiding en zorg

Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator, mevrouw F. Kroondijk heeft een centrale positie in de ondersteuning van onze leerlingen. Mevrouw Kroondijk onderhoudt als voorzitter van het zorgadviesteam en het interne ondersteuningsteam de contacten met externe begeleiding en zij ontwikkelt het ondersteuningsbeleid van het Stedelijk Gymnasium Arnhem.

Remedial teacher

De remedial teachers, mevrouw A. Koster en mevrouw F. Kroondijk, adviseren in zake van leerproblemen (waaronder dyslexie) en maken deel uit van het ondersteuningsteam. De voornaamste taak van de remedial teacher is het begeleiden (onder schooltijd) van leerlingen met leerpro­blemen.

Counselor

Leerlingen die met problemen zitten waarmee zij niet naar hun mentor willen of kunnen, hebben de mogelijk­heid naar de counselor te gaan. Met de counselor kunnen de leerlingen hun problemen (op het persoonlijke vlak, zoals motivatie, sociaal-emotionele of relationele problemen) bespreken en samen naar een oplossing zoeken. Mochten zij er niet uitkomen, dan kunnen de counselors aanraden advies in te winnen bij het zorgad­viesteam. Het raadplegen van het zorgadviesteam, waar de counselors zelf aan deelnemen, gebeurt alleen na instemming van de leerling en zijn/haar ouders. In dit schooljaar zijn de counselors: mevrouw Gillhaus, mevrouw Bakker en de heer Preijers.

Zorgadviesteam

Wanneer de mentor bij het begeleiden van een leerling op problemen stuit die buiten zijn competentie liggen, kan hij deze leerling, in overleg met ouders, ter bespreking voorleggen aan het zor­gadviesteam. Het doel van dit overleg is het verkrijgen van professionele adviezen voor eventuele externe hulp.

Het zorgadviesteam wordt gevormd door mevrouw Kroondijk (ondersteu­ningscoördinator), de mentor van de leerling, de counselor, de schoolarts, een medewerker van Bureau Jeugdzorg (op afroep), een leerplichtambtenaar, een maatschappelijk werker en een orthopedagoog/psycholoog. Indien nodig kan het zorgadviesteam worden uitgebreid met de remedial teacher, de faalangstreductietrainer/examen­vreestrainer of een ander betrokken begeleider. De mentor blijft altijd het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Het zorgadviesteam vergadert vijfmaal per jaar.

Trajectgroep (lichte ondersteuning)

Leerlingen met een OPP (ontwik­kelingsperspectief) kunnen worden begeleid door onze orthopedago­gen mevrouw Koster en mevrouw Kroondijk. De orthopedagoog stelt samen met ouders en mentor een zogenaamd OPP (voorheen hande­lingsplan) op. In het OPP staan alle afspraken vermeld met betrekking tot de begeleiding van deze leerlingen. De orthopedagoog is het vaste aanspreek­punt voor de leerlingen. Tevens func­tioneert hij/zij als intermediair tussen leerling en docent.

De orthopedagoog wordt bijgestaan door de ondersteuningscoördinator, de studiebegeleider mevrouw van Dijk en een lid van het onderwijsondersteu­nend personeel. In een aparte ruimte kunnen, indien nodig, de leerlingen worden opgevangen door een lid van het begeleidingsteam. Tevens kan de ruimte dienen voor studiebegeleiding die voor deze groep leerlingen in het leven is geroepen. Aandacht voor plannen en structureren hebben, naast de persoonlijke aandacht, tijdens deze studiebegeleiding prioriteit. Studiebe­geleiding vindt plaats na de lessen.

Individuele testen

Tijdens de schoolloopbaan kan het nodig zijn dat een individuele leerling wordt getest. Het gaat dan bijvoor­beeld om een dyslexietest of capacitei­tentest.

Deze testen laten wij afnemen door een externe deskundige orthopeda­goog/psycholoog. Alleen wanneer dit onderzoek op advies van de school gebeurt, betaalt de school de helft van de kosten. De school neemt niet automatisch adviezen over die zonder overleg met de school door derden worden afgegeven.

Jeugdarts en jeugdverpleegkundige

Via de GGD Arnhem zijn een jeugdarts en een jeugd­verpleegkundige aan het Stedelijk Gymnasium Arnhem verbonden.

De jeugdverpleegkundige onderzoekt de leerlingen uit de tweede klassen. Hiervoor zullen alle tweedeklassers een uitnodiging krijgen. Ter voorberei­ding op het onderzoek beantwoorden de leerlingen een vragenlijst over hun psychosociaal en lichamelijk functio­neren. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: eetgewoon­ten, slaapgedrag, beweging, thuissitu­atie en risicogedrag. De verpleegkun­dige bespreekt de vragenlijst met de leerling tijdens het onderzoek.

Uiteraard krijgen leerlingen alle ruimte om zelf vragen te stellen.

Het lichamelijk onderzoek bestaat uit een beoordeling van de houding en de rug en het meten van lengte, gewicht en zo nodig ogen en oren. De jeugdverpleegkundige kan, in overleg met ouders leerlingen doorverwijzen naar de jeugdarts, huisarts of derden. Een aantal keren per jaar houdt de schoolarts spreekuur op school, dit is op afspraak. Een afspraak kan via de school worden gemaakt. Leerlingen, ouders en mentoren (mentoren uiteraard altijd in overleg met ouders) kunnen ook op eigen initiatief een onderzoek aanvragen. Hiervoor kunnen zij het volgende nummer bellen: 088 - 355 6000. Of een e-mail sturen naar het volgende adres: ggd@vggm.nl. Op de website van de GGD www.vggm.nl kunt u meer informatie vinden.

Gegevens uit gesprekken en onderzoek vallen onder beroepsgeheim en worden alleen doorgespeeld met toestemming. Indien ouders bezwaar hebben tegen deelname van hun kind, dan moeten ze dit schriftelijk aangeven bij de jaarlaagcoördinator van het tweede leerjaar.

Studiekring

De studiekring is een organisatie die zich inzet voor het geven van goede aanvullende begeleiding op scholen. Op maandag-, dinsdag-,  woensdag- en donderdagmiddag biedt de Huiswerkklas (onderdeel van de studiekring) leerlingen op het Stedelijk Gymnasium Arnhem een plek om rustig huiswerk te maken. De Huiswerkklas kent een persoonlijke aanpak voor elke leerling, aanwezigheidscontrole, wekelijkse coaching en leren plannen. Daarnaast kan de mentor van de leerling ook het werkschema aanvullen en richtlijnen meegeven ten behoeve van de begeleiding. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de site www.studiekring.nl. In het menu bovenin, onder het kopje vestigingen, zijn de pagina’s van de huiswerkklas op het Stedelijk Gymnasium Arnhem te vinden. Vragen stellen en aanmeldingen doorgeven kunt u doen via SGA@huiswerkklas.nl.