Overgangsnormen onderbouw / bovenbouw

De cijfers 6- en hoger gelden als voldoende; de cijfers lager dan 6- gelden als onvoldoende. Bij het berekenen van het gemiddelde wordt de 6- gelezen als een 6.

Onderbouw
Overgangsnormen klas 1,2 en 3

 

 

 

Klas 1

Klas 2

Klas 3

aantal

onvold.

comp.

0

 

 

bevorderd

1

5

 

 

4

+1

2

5 , 5

+2

 

5 , 4

+3

3

5 , 5 , 5

+3

rest

bespreken


De vakken BV en LO in de onderbouw tellen niet als compensatie cijfer mee.

Bovenbouw
Overgangsnormen klas 4 en 5

 

 

 

Klas 4

Klas 5

aantal

onvold.

comp.

0

 

 

bevorderd

1

5

 

 

4

1

2

5 , 5

1

 

5 , 4*

2

 

4 , 4*

3

3

5 , 5 , 5*

3

 

5 , 5 , 4*

4

Rest

bespreken

 

* Een leerling mag in de kernvakken ( Ne, En, Wi) niet meer dan 2 tekortpunten hebben.
Compensatie is mogelijk van alle vakken met uitzondering van lichamelijke opvoeding.

Doubleren

Een leerling die twee keer in dezelfde klas zou moeten doubleren, kan alleen in zeer uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld ziekte of huiselijke problemen) opnieuw tot de school worden toegelaten.

Als een leerling in twee opeenvolgende klassen zou moeten doubleren, kan hem/haar het vervolg van de opleiding aan het Stedelijk Gymnasium Arnhem worden ontzegd.

Taken

Een leerling kan in de loop van het schooljaar een achterstand oplopen. Op twee momenten in het jaar, de vergaderingen bij het rapport in november en in april, wordt bekeken of de leerling een achterstand heeft en hoe die weggewerkt kan worden. In de voorlaatste week voor de kerstva­kantie kan een docent in overleg met de mentor en de jaarlaagcoördinator besluiten om de leerling een taak voor de kerstvakantie mee te geven, uiteraard nadat deze leerling in de no­vembervergadering is gesignaleerd. De leerling werkt in de vakantie thuis aan de taak. Een leerling krijgt maximaal één taak. Na de kerstvakantie levert de leerling de taak in en de docent beoordeelt deze. Het resultaat wordt genoteerd in het LeerlingVolgSysteem.

Vóór de proefwerkweek kan een docent in overleg met mentor en jaarlaagcoördinator besluiten een taak op te geven. Een leerling krijgt maximaal twee taken. De leerling gaat na de laatste ‘lesdag’ gedurende een week op school aan deze taak werken. De docent beoordeelt de taak vóór de zomervakantie. Als de taak niet voldoende is, kan de docent nog een vriendschappelijke taak meegeven voor in de zomervakantie.